St.Mary’s  Business  Administration Technological College (MBAC)
888 Dejudom  Rd. Soi 4  Muang Nakhonratchasima  Nakhonratchasima 30000
Tel : 044 - 205316  Fax : 044 - 274778 Email:web.mbac@gmail.com

ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ  

ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ  พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ มีนโยบายในการช่วยเหลือนักศึกษาที่เป็นบุตรหลาน ในชุมชนเขตบริการของวิทยาลัย ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีความกตัญญูและมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบฯ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจที่เคยได้ดำเนินการมาก่อน บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

           "วิทยาลัย"  หมายความว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

           “ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

           “ผู้จัดการ”  หมายความว่า ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

           "ผู้อำนวยการวิทยาลัย"  หมายความว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ      

           "คณะกรรมการ"  หมายความว่า คณะกรรมการทุนการศึกษาตามข้อบังคับนี้

           "ทุนการศึกษา"  หมายความว่า ทุนการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจจัดสรรให้กับ

                           นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยมีมูลค่า = ค่าบำรุงการศึกษา

                           – 1,000 บาท  ต่อ 1 ภาคเรียน

           "ครูที่ปรึกษา"  หมายความว่า ครูประจำชั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยเทคโนโลยี

                               มารีย์บริหารธุรกิจให้เป็นผู้ดูแลหรือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

           “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

           “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า ผู้ดูแลนักเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

           “ผู้อำนวยการโรงเรียน”  หมายถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา

           “ครูแนะแนว”  หมายถึง ครูแนะแนวโรงเรียนที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา

           “ประธานชุมชน” หมายถึง ประธานชุมชนในเขตเทศบาล นครราชสีมา ที่นักเรียนอาศัยอยู่

       “ค่าบำรุงการศึกษา”  หมายถึง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบการ

                                   วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

                                   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักศึกษาแต่ละชั้นปี

หมวดที่ ๑

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

ข้อ ๕ ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อพิจารณามอบให้กับนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

           (1) ศึกษาต่อระดับ ปวช.

           (๒) เรียนดี

           (๓) มีความกตัญญู

           (4) มีความประพฤติดี

           (5) มีจิตสาธารณะ

           (6) เป็นบุตรหลาน และอาศัยอยู่ในชุมชนเขตเทศบาล นครราชสีมา ซึ่งเป็นเขตบริการของวิทยาลัย

           (7) เป็นบุตรหลานของบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตบริการของวิทยาลัย ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน

หมวดที่ 2

ประเภทของทุนการศึกษา

ข้อ 6 ทุนต่อเนื่อง  มุ่งให้การสงเคราะห์อุดหนุนค่าบำรุงการศึกษานักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 5 เรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ซึ่งจำนวนเงินทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับ = ค่าบำรุงการศึกษา – 1,000 บาท (หมายความว่า นักศึกษา ระดับ ปวช. จ่ายค่าบำรุงการศึกษาเพียง 1,000 บาท ต่อ ภาคเรียน)

หมวดที่ 3

คณะกรรมการทุนการศึกษา

ข้อ 7 ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการทุนการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่าหกคน ประกอบด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้าแผนกวิชา ทั้งนี้ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นเลขานุการและเจ้าหน้าที่งานการเงิน เป็นผู้ช่วยเลขานุการโดยตำแหน่ง ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

           (1) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

           (2) รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

           (3) คัดกรอง พิจารณาให้ทุนกับนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเทศบาล นครราชสีมา ซึ่งเป็นเขตบริการของวิทยาลัย ชุมชนละ 5 คน โดยผ่านการคัดเลือกจากประธานชุมชน และคณะกรรมการทุนการศึกษาของของวิทยาลัยตามเกณฑ์ ปีการศึกษาละ 80 ทุน

           (4) คัดกรอง พิจารณาให้ทุนกับนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในเขตบริการของวิทยาลัย ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการคัดเลือกจากครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียน และจากคณะกรรมการทุนการศึกษาของวิทยาลัยตามเกณฑ์ โรงเรียนละ 5 ทุน

           (5) รับมอบทุนการศึกษาที่มีผู้ประสงค์ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

           (6) กำกับ ติดตามดูแลเพื่อประเมินคุณสมบัติของผู้รับทุนในแต่ละภาคเรียน

           (7) ยกเลิก ตัดสิทธิการรับทุน หรือเรียกคืนทุนกรณีที่ผู้รับทุนแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือขาดคุณสมบัติ

           (8) จัดทำแบบพิมพ์เอกสาร ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทุน

           คณะกรรมการทุนการศึกษาเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และหมดวาระเมื่อบทบาทหน้าที่ตามตำแหน่งได้สิ้นสุดลง

หมวดที่ 4

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

ข้อ 8 ในการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

           (๑) เรียนดี มีหลักเกณฑ์ดังนี้

                   ก)  ตั้งใจศึกษาหาความรู้ มีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา

                   ข)  นักศึกษาที่ขอรับทุนมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

           (๒) มีความกตัญญู มีหลักเกณฑ์ดังนี้

                   ก) ปฏิบัติตนในการดูแล เอาใจใส่บิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณอย่างสม่ำเสมอ

                   ข) ช่วยเหลืองานของบิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ

                   ค) ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของบิดา มารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ

                   ง) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม เชิดชูวงศ์ตระกูล

                   จ) บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

  (3) มีความประพฤติดี มีหลักเกณฑ์ดังนี้

          ก) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัย

          ข) เคารพ เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา ครูอาจารย์

          ค) มีความสุภาพ อ่อนน้อม อัธยาศัยดี

          ง) มีความกตัญญูกตเวที

          จ) มีความมุมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร

          ฉ) รู้จักประหยัด และอดออม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ช) ปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และเป็นที่ยอมรับ

  (4) มีจิตสาธารณะ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

          ก) ปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และต่อสาธารณะชนและเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่

ยอมรับ

          ข) คิดดี ทำดี ทำโดยไม่เคยหวังผลตอบแทน และไม่ต้องให้คนอื่นชักชวน

          ค) ไม่เห็นแก่ตัว มีความเสียสละ

          ง) ใจกว้าง เห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น

                   จ) มีมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพที่ดี

                   ฉ) ปฏิบัติตนเสมอต้น เสมอปลาย

                   ช) มีความเคารพในสิทธิของผู้อื่น

                   ในการแจ้งการได้รับทุนการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยในการส่งเสริมให้นักศึกษาอื่น ๆ ได้เห็นความสำคัญและเห็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาที่ได้รับทุน คณะกรรมการทุนเห็นควรแจ้งการรับทุนให้กับนักศึกษา ตามระยะเวลาที่วิทยาลัยจัดกิจกรรม เช่น วันปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันพ่อ วันแม่ หรือ ฯลฯ เป็นต้น

หมวดที่ 5

การขอรับทุนของนักศึกษา

ข้อ 9 ในการขอรับทุนการศึกษาให้นักศึกษา และผู้ปกครองยื่นแบบขอรับทุนตามแบบที่คณะกรรมการทุนการศึกษาของของวิทยาลัยกำหนด โดยยื่นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจในวันสมัครเรียน

ซึ่งมีเอกสารแนบดังต่อไปนี้

  1. เอกสารแสดงผลการเรียน (รบ.)
  2. เอกสารรับรองความประพฤติและมีความกตัญญูรู้คุณจากโรงเรียนเดิม
  3. เอกสารรับรองการเป็นผู้มีจิตสาธารณะและสร้างประโยชน์จากโรงเรียนเดิม

หมวดที่ 6

การเรียกคืนเงินทุน

ข้อ 10 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะถูกคณะกรรมการพิจาณาและเรียกทุนคืน ในกรณีดังต่อไปนี้

           (๑) ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ประพฤติตนเสื่อมเสียในขณะที่ได้รับทุน

           (๒) ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการขอรับทุนที่เป็นเท็จ

           (๓) ได้รับทุนซ้ำซ้อนในคราวเดียวกัน

           (๔) มีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทุนที่ได้รับ หลังจากมีการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ

หมวดที่ 7

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑ ในการดำเนินการข้อบังคับวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ พ.ศ. ๒๕60 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบนี้ ให้อยู่ในความเห็นชอบของผู้บริหารสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทุนการศึกษา 

 

 

- Download Registration -

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com