St.Mary’s  Business  Administration Technological College (MBAC)
888 Dejudom  Rd. Soi 4  Muang Nakhonratchasima  Nakhonratchasima 30000
Tel : 044 - 205316  Fax : 044 - 274778 Email:web.mbac@gmail.com

 นายสมเกียรติ  ชินโคตร

             สมเกียรติ  ชินโคตร

       รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

NEWS

-

                                                                                           

ภาระงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

- งานวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

-งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

-งานภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา

-งานอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

-งานวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

-งานบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

-งานพยาบาลสุขาภิบาลอาหารและประกันอุบัติเหตุ

-งานอภิบาลและส่งเสริมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

-งานเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

นางสาวสุวรรณา  เกมะยุรา

           สุวรรณา   เกมะยุรา

คณะกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร

           

 

 

 

 

 

 

    

 

 
นางสาวอุไรวรรณ  คงสิม

             อุไรวรรณ  คงสิม

 คณะกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร

             

   

นางสาววนิดา  ยศกระโทก

             วนิดา  ยศกระโทก

คณะกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

             

   

นางสาวเพชรรัตน์  มงคลพัฒนจินดา

        เพชรรัตน์  มงคลพัฒนจินดา

   คณะกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

          

   

นางสาวมนตรา จางนอก

              มนตรา จางนอก

 คณะกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร

      

           

   
นางสาวสมลักษณ์  เจริญนาม

           สมลักษณ์  เจริญนาม

 คณะกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

           

   

male icon 4

ไพบูลย์  ประทุมปี,บวร  ประทุมปี,  

ยงค์   อัตขันธิ์,บุษบา  ขาวสวัสดิ์,  

อารีย์รัตน์  ชากะจะ,สายคำ  ชัยมูลวงศ์,

ศิริลักษณ์  โปร่งจันทึก,ชุติมา  ประทุมปี,  

ผลัด  พุ่มหมื่นไวย์,ทวีรัตน์  ปทุมปี,

พสิษฐ์  ปะกาเวสูง,วินัย  พานิช,  

สายชล  ลาดจันทึก

 คณะกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร

           

 

           

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     
       
       
       
       
ติดต่อสอบถาม 044-208316-19 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 106

FAX : 044-274778

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com