St.Mary’s  Business  Administration Technological College (MBAC)
888 Dejudom  Rd. Soi 4  Muang Nakhonratchasima  Nakhonratchasima 30000
Tel : 044 - 205316  Fax : 044 - 274778 Email:web.mbac@gmail.com

banner แผนและความรวมมอ

คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

       

นายสมเกียรติ  ชินโคตร

             สมเกียรติ  ชินโคตร

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ

 NEWS

- แผนพลิกโฉมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโจทย์..

- เสนอแนวทาง-MBAC-ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เสนอแนวทาง-MBAC-ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

- ประเด็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ปีการศึกษา-2564

ความท้าทายต่อการจัดการศึกษา

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานฝ่ายแผนงาน-23-05-64

กระบวนการบริหารจัดการศึกษาวิทยาลัยมารีย์บริหารธุรกิจ-ปีการศึกษา-2564

MBAC-พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา-สู่ฝีมือชน-คนสร้างชาติ-เพื่องานและอาชีพ-11-05-64

MBAC-จัดการศึกษาดี-มีคุณภาพ-ได้มาตรฐาน-ผู้รับบริการพึงพอใจ28-6-2564

 

ภาระงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

- งานวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

-งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

-งานภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา

-งานอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

-งานวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

-งานบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

-งานพยาบาลสุขาภิบาลอาหารและประกันอุบัติเหตุ

-งานอภิบาลและส่งเสริมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

-งานเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน

 

 นางอัจฉราภรณ์  ชินโคตร

               อัจราภรณ์  ชินโคตร

             ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

           ฝ่ายแผนและความร่วมมือ

 

                                                                                           

 

นางสาวสุวรรณา  เกมะยุรา

           สุวรรณา   เกมะยุรา

   คณะกรรมการฝ่ายแผนและความร่วมมือ

           

 

 

 

 

 

 

    

 

 
นางสาวอุไรวรรณ  คงสิม

             อุไรวรรณ  คงสิม

   คณะกรรมการฝ่ายแผนและความร่วมมือ

             

   

นางสาววนิดา  ยศกระโทก

             วนิดา  ยศกระโทก

   คณะกรรมการฝ่ายแผนและความร่วมมือ

 

             

   

นางอาภาภรณ์  จรรยาสุคนธ์

        อาภาภรณ์  จรรยาสุคนธ์

  คณะกรรมการฝ่ายแผนและความร่วมมือ

 

          

   

นางสาวมนตรา จางนอก

              มนตรา จางนอก

   คณะกรรมการฝ่ายแผนและความร่วมมือ

      

           

   

นายไพบูลย์ ประทุมปี

       ไพบูลย์  ประทุมปี

นายบวร ประทุมปี

         บวร  ประทุมปี

 นายยงค์ อัตขันธิ์

         ยงค์   อัตขันธิ์

นางบุษบา ขาวสวัสดิ์

       บุษบา  ขาวสวัสดิ์

นางอารีย์รัตน์ สุขนอก

      อารีย์รัตน์  สุขนอก

นางศิริลักษณ์  โปร่งจันทึก

    ศิริลักษณ์  โปร่งจันทึก

นางชุติมา ประทุมปี

       ชุติมา  ประทุมปี

 นางชทวีรัตน์ ปทุมปี

         ทวีรัตน์  ปทุมปี

นายพสิษฐ์ ปะกาเวสูง

       พสิษฐ์  ปะกาเวสูง

นายวินัย พานิช

          วินัย  พานิช

นายสายชล ลาดจันทึก

       สายชล  ลาดจันทึก

คณะกรรมการฝ่ายแผนและความร่วมมือ

           

 

           

   
ติดต่อสอบถาม 044-208316-19 

ฝ่ายแผนและความร่วมมือ 114

FAX : 044-274778

     
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com