St.Mary’s  Business  Administration Technological College (MBAC)
888 Dejudom  Rd. Soi 4  Muang Nakhonratchasima  Nakhonratchasima 30000
Tel : 044 - 205316  Fax : 044 - 274778 Email:web.mbac@gmail.com

banner กจการนกศกษา

 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 

 นางสาวอรัญญา  วงษ์ศาจันทร์

อรัญญา  วงษ์ศาจันทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

 NEWS                                                                             

                                                   

 

 

 

 

 

                               

ภาระงานพัฒนากิจการนักศึกษา

- งานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ 4

- งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

-งานปกครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ความประพฤตินักศึกษา

-งานครูที่ปรึกษา  สายชั้น  และการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

-งานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต การเรียนและบุคลิกภาพ

-งานแนะนำอาชีพ จัดหางานและรายได้ระหว่างเรียน

-งานส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ปกครองและศิษย์เก่า

-งานโครงการพิเศษบริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

นางสาวเยาวลักษณ์  นาคดิลก

เยาวลักษณ์ นาคดิลก

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

หัวหน้าระดับชั้น ปวช / ปวส

   

นายสำเริง  ธาตุประกอบ

สำเริง  ธาตุประกอบ

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

   

 นางสาวมาลินี  ยศจิตต์

มาลีนี  ยศจิตต์

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

   

 นางสาวอมรีภรณ์  สมจริง

อมรีภรณ์   สมจริง

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

   

 นายสมรักษ์  ประเสริฐจันทึก

สมรักษ์  ประเสริฐจันทึก

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

   

 นางอชิรญา  สุมงคล

อชิรญา  สุมงคล

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

   

 นางสาวจุฑามาศ  ฤาแรง

จุฑามาศ  นรพิพัฒน์วงศ์

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

   

 

เสาวรัก  ศรีสร้อย

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

   

 

กฤษกร  บมฉิมพลี

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

   

 

ศตพรพิสุทธิ์  ริกรัปราซาร์

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

   

 

คุณัญญา  สุวรรณจันทร์

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

   
     
ติดต่อสอบถาม 044-208316-19 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 108

FAX : 044-274778

   

 

 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com