St.Mary’s  Business  Administration Technological College (MBAC)
888 Dejudom  Rd. Soi 4  Muang Nakhonratchasima  Nakhonratchasima 30000
Tel : 044 - 205316  Fax : 044 - 274778 Email:web.mbac@gmail.com

 A2

คณะครู  แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ  วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

 b3

 

จุดประสงค์สาขาวิชา

            1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

            2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพที่ใช้ภาษาต่างประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

            3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพภาษาต่างประเทศ

            4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในงานบริการทางภาษาต่างประเทศตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

            5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น

            6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพที่ใช้ภาษาต่างประเทศ

            7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น


 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย

1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริตความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น

                1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็นต้น

                1.3 ทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น

2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป

                2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ

                2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

                2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่พลเมือง

                2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ

                3.1 วางแผน ดำเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

                3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

                3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ

                3.4 ประยุกต์ใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาต่างประเทศในการฟัง พูด อ่านและเขียนในงานอาชีพทางธุรกิจ

                3.5 ใช้ภาษาต่างประเทศในการให้และแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และประกอบอาชีพ

                3.6 สนทนาโต้ตอบด้วยภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ

                3.7 นำเสนอข้อมูลสินค้า บริการ สถานที่ หรือเหตุการณ์ด้วยภาษาต่างประเทศ

                3.8 ติดต่อธุรกิจด้วยภาษาต่างประเทศผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต อีเมล์ และเครือข่ายสังคม (Social network) เป็นต้น

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com