โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)  ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๙๓  หมู่ที่  ๗  ตำบลหนองยาง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  ๓๐๒๓๐ โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๓๒๑๔๗๗
               โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  ๒    มีเนื้อที่  ๑๒  ไร่  -  งาน  -  ตารางวา  ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๔๘๓  โดยมีนายปลั่ง ทัศนประดิษฐ์  นายอำเภอเมืองนครราชสีมา  ได้มอบหมายให้  นายสวัสดิ์  เหมนิธิ  เป็นประธานกรรมการเปิดโรงเรียน  ให้ชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนบ้านโสง ”  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัด
เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน  มีนายเชื่อง  ศรีจันทร์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นเตรียมประถม  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   
               วันที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๐๔  นายชัย   โชติกลาง  ครูใหญ่  ได้นำคณะกรรมการศึกษา   ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้าน  ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียน  เป็นอาคารเอกเทศถาวรแบบใต้ถุนสูง  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง  โดยมี  นายชม  มนอยู่พะเนาว์  มอบที่ดินให้
               วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๐๙  ได้โอนเป็นโรงเรียนประชาบาล  ขึ้นตรงต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย   และต่อมาวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๒  ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  กระทรวงศึกษาธิการ
                ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  กรมการปกครองได้แยกตำบลหนองยาง  อำเภอจักราช  ให้ขึ้นตรงต่ออำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา   ต่อมาในวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
                   ในปัจจุบันโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
ประวัติโรงเรียน