คณะกรรมการประกวดร้องเพลงคุณธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ดร.สุนิฌาน ไกรคุ้ม ร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงคุณธรรม ที่เทอมินอล จ.นครราชสีมา