กิจกรรมคัดแยกขยะ
โรงเรียนบ้านโสงคุรุประชาสรรค์)จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมในชั่วโมงลดเเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนในการคัดแยกขยะรีไซเคิล