กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านโสงคุรุประชาสรรค์)จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รอบๆชุมชน