การประปาส่วนภูมิภาคเขต2จัดโครงการGive to learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2จัดโครงการGive to learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง โดยมอบหนังสืออ่าน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ห้องสมุด และปรับปรุงห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
    วันที่ 5 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)ได้รับมอบหนังสื่ออ่านพร้อมชุดอุปกรณ์ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา  รวมถึงการปรับปรุงห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ จากคณะการประปาส่วนภูมิภาคเขต2 ตามโครงการ Give to learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้องรวมถึงท่านผู้ใจบุญที่ได้มอบสิ่งของต่างๆให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้