คณะบริหารโรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์)
ดร. สุนิชาณ ไกลคุ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์)
นางไพรวรรณ เรือนทิพย์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
นางเฉลิมศรี ศุกรินทร์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
นางประกอบ คงเมือง
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุชาวดี จำลองมุข
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวสุภาพร พินศิริ
ตำแหน่งครูธุรการ
นายทวีชัย ทวีทรัพย์อาภรณ์
ตำแหน่งครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางสุภาวดี พรมมา
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุญเรือน นันกระโทก
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศุภิสรา ฉิมนอก
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวสาวิตรี สินธดิ์สิริ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวบุญญาณุช ช่วยบุดดา
ตำแหน่งครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์